Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE
SERWISU INTERNETOWEGO BUY4BABY

 

 

 

Ochrona danych osobowych stanowi dla Buy4baby Sp. z o.o. najwyższy priorytet, dlatego też poniżej zamieszczamy informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookie.

 

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i cookie Serwisu Internetowego Buy4baby („Polityka prywatności”) dotyczy strony internetowej: http://buy4baby.pl/ 

 2. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin.

 3. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisu („Użytkownicy”) jest Buy4baby Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem
  KRS 0000817823, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 102, 42-200 Częstochowa, reprezentowana przez Prezesa Zbigniewa Pośpiech („Administrator”).

 4. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@buy4baby.pl lub pod numerem telefonu: +48 605898562.

 5. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników informujemy, iż w przypadku przekazania nam danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego, a w szczególności zgodnie
  z przepisami:

 

 1. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako “RODO”),

 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),

 3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.).

 

 1. Każdorazowo przy otwieraniu strony internetowej system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące systemu komputerowego Użytkowników. Dane te są przechowywane w plikach dziennika systemu i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Przy czym pobierane są następujące dane:

 

 1. informacje o typie przeglądarki i jej wersji,

 2. informacje o systemie operacyjnym,

 3. data i godzina otwarcia strony internetowej,

 4. strona internetowa za pośrednictwem, której Użytkownik dotarł do strony Connect Technology.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników- o ile takie zostaną nam przekazane podczas korzystania ze strony, są przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13-14 RODO)

 

 

 

 1. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego
  w formie wiadomości e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także założenia i aktywacji konta Użytkownika.

 2. Podczas korzystania z Portalu Buy4baby, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników w zakresie niezbędnym do obsługi zapytania przesłanego w formie wiadomości
  e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także założenia i aktywacji konta Użytkownika, zbierane będą także dane geolokalizacyjne.

 3. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane
  w celu:

 

 1. przygotowania oferty- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika,

 2. utworzenia i aktywacji konta Użytkownika- podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda Użytkownika,

 3. zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania przedstawioną ofertą- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 4. świadczenia usług, wystawienia FV oraz w celach księgowych- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

 5. archiwizacji oraz archiwizacji dokumentów wymaganych na mocy przepisów prawa, a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów- wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie zasadnie do art. 6 ust. 1. lit. f) RODO- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- wówczas podstawą prawną będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora,

 7. oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym odbierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników:

 

 1. pozyskanych w celu przygotowania oferty przetwarzamy przez okres negocjowania umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Użytkownik ostatni raz kontaktował się z nami w sprawie przygotowania oferty,

 2. przetwarzanych i archiwizowanych w związku ze świadczeniem usług wyszczególnionych
  w łączącej nas z Użytkownikiem Umowie oraz Regulaminie, przetwarzamy do końca okresu przewidzianego poszczególnymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia,

 3. przetwarzanych w zakresie podstawowych danych kontaktowych Użytkowników, w celu wymiany korespondencji, a także w celu oferowania usług, przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych.

 

 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty, utworzenia i aktywacji konta Użytkownika, świadczenia usług oraz wystawienia FV. Niewskazanie danych może być przyczyną odmowy przygotowania oferty, utworzenia lub aktywacji konta Użytkownika, świadczenia usług lub też wystawienia FV. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, gdy rozpoczęto już świadczenie usług, uniemożliwi dalsze ich świadczenie.

 2. Każdy Użytkownik, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Buy4baby Sp. z o.o oraz do dokonania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail: biuro@buy4baby.pl lub pisemną na adres siedziby Administratora.

 3. Ponadto każdy, kto uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 1. PLIKI COOKIE

 

INFORMACJE OGÓLNE.

 

 1. W Serwisie Buy4baby stosujemy tak zwane „cookie”. Są to niewielkie informacje, wysyłane przez Serwis zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania strony internetowej.

 2. Podczas korzystania z Serwisu w systemie Użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta Użytkownika.

 

 1. Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na urządzeniu Użytkownika i przesyłają dane z tego urządzenia do Serwisu. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane na urządzeniu pliki cookie mogą
  być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z serwisu
  Buy4baby może ewentualnie uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Więcej informacji dotyczących kontroli oraz usuwania plików cookie w większości przeglądarek można zaleźć na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org.

 2. Po wejściu na stronę internetową Buy4baby na górze/ na dole pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie oraz tym, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookie znajdują się w Polityce prywatności. Jeśli Użytkownik zapoznał się
  z tymi informacjami celem potwierdzenia prosimy o kliknięcie na przycisk „OK”.

 3. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

 

 

INFORMACJE O FORMULARZU KONTAKTOWYM I E-MAILU

 

 

 

 1. W Serwisie Buy4baby, zamieszczony został formularz kontaktowy do komunikacji elektronicznej. Dane wskazane w formularzu przetwarzane będą przez operatora Serwisu
  Buy4baby i przechowywane w bazie.

 2. Kontakt z Buy4baby można nawiązać także drogą e-mail.

 3. Przy zgłoszeniu za pomocą formularza kontaktowego pobierany jest adres e-mail Użytkownika.
  W momencie wysłania wiadomości poprzez formularz zapisane zostaną także następujące dane:

 

 • adres IP;

 • data i godzina rejestracji.

 

 1. Dane osobowe pochodzące z formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail przetwarzamy
  w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Celem przetwarzania danych jest także odpowiednie przyporządkowanie kolejnych zapytań kierowanych przez Użytkownika oraz poprawa jakości naszych odpowiedzi w przypadku skierowania kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Użytkownika kontaktu jest problem związany z zamieszczonym przez Użytkownika ogłoszeniem dane przetwarzamy także
  w celu zapewnienia stałej kontroli poprawności ogłoszenia, a w razie potrzeby także poprawy jakości Serwisu i naszych usługodawców. W związku z tym w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że usługodawcom zostaną przekazane pojedyncze informacje dotyczące danych Użytkownika (np. numer ogłoszenia Użytkownika). Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do problemu, na koncie Użytkownika przechowujemy także otrzymane wiadomości. Dane Użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

 2. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy oraz wiadomość e-miał stanowi zasadnie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda Użytkownika, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes Administratora. Jeżeli zaś nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza lub wiadomości e-mail związane jest
  z zawarciem umowy, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 3. W przypadku nawiązania kontaktu, w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W tym celu wystarczy bez wymogu zachowania formy przesłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres: biuro@buy4baby.pl. Wówczas jednak odpowiedź na zapytanie Użytkownika nie będzie możliwa.

 4. Dane kontaktowe pochodzące z formularza lub wiadomości e-mail, które nie są przetwarzane
  w związku ze świadczeniem usług na rzecz zarejestrowanego Użytkownika są usuwane po upływie 6 miesięcy lub najpóźniej po udzieleniu pełnej odpowiedzi na zapytanie. Dane są usuwane niezwłocznie, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

 


 

PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.

 

 

 

 1. Podczas korzystania z Serwisu Buy4baby, wykorzystywane są także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się Użytkowników w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do Użytkownika. Nie są też one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi Użytkowników. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:

 

 • częstotliwość wchodzenia na stronę;

 • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej.

 

 1. Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości Serwisu. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować ofertę Buy4baby. Cel ten stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 2. Serwis Connect-Trans wykorzystuje pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przy czym Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora Serwisu, w celu interpretacji korzystania z oferty Connect-Trans, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty oraz świadczenia na rzecz Connect-Trans, innych usług związanych z ofertą internetową i mobilną, a także korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile Użytkownika.

 1. Connect-Trans korzysta z serwisu Google Analytics wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

 2. Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Użytkowników negatywnych skutków, wszystkie funkcje Serwisu pozostają bowiem w pełni dostępne. W tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

 

PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH

 

 

 

 1. Podczas korzystania z Serwisu Buy4baby, wykorzystywane są także pliki cookie osób trzecich w celu uzyskania informacji o zachowaniu Użytkowników w sieci (webtracking), a tym samym prezentowania Użytkownikom tylko takich reklam, którymi są zainteresowani. W związku z tym przetwarzanie danych stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 2. W Serwisie Buy4baby korzystamy z należącego do Google narzędzia reklamy internetowej Google Ads (AdWords) w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. Narzędzie to umożliwia indywidualne dostosowanie reklamy na podstawie zachowania Użytkownika na innych stronach internetowych w sieci Google Display Network (Google, tzw. „Google Ads“ oraz inne strony internetowe). Sposób poruszania się przez Użytkowników po Serwisie Buy4baby jest analizowany w celu zaprezentowania na innych stronach internetowych reklam zgodnych
  z zainteresowaniami Użytkowników. W tym celu Google stosuje pliki cookie, na podstawie których na określonym urządzeniu może być zidentyfikowana przeglądarka Użytkownika – ale nie konkretna osoba lub konkretny Użytkownik. Dane osobowe nie są przy tym przechowywane.

 3. Narzędzie Google Ads wykorzystywane jest wyłącznie przy aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

 4. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki Użytkownika można
  zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz
  Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Użytkownika
  z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać
  i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem:

 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl;

 

 

 1.  

 

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

 

 

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą osoby, której dane te dotyczą.

 3. Operator strony internetowej może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
  z żądania.